Electrical Power System

บริษัท ธณิรักษ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ให้บริการงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง งานออกแบบ งานติดตั้ง งานจัดทำปริมาณงานกลาง(BOQ)เพื่อประเมินราคา รวมทั้งงานที่ปรึกษาโครงการ โดยวิศวกรที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ ครอบคลุมสายงานดังต่อไปนี้

 • ออกแบบและสั่งประกอบตู้ MDB, MCC, Switch gear รวมถึงโมดิฟายและแก้ไขเพิ่มเติมตู้เดิม
 • งานออกแบบและติดตั้ง ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 400/230V ภายในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสูง สำหรับเครื่องจักรกลโดยการติดตั้งราง Cable Ladder, Cable tray, Wirway และ Conduit
 • งานออกแบบและติดตั้ง ระบบไฟฟ้าระดับแรงดันปานกลาง 3.3kV, 6.6kV, 11kV, 13.3kV, 22kV, 33kVและ69kV ภายในโรงงานและอาคารสูงโดยการติดตั้งราง Cable Ladder, Cable tray, Wirway และ Conduit
 • งานออกแบบและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงการประสานงานและรับรองแบบ เพื่อใช้ขอเป็นผู้ใช้ไฟต่อการไฟฟ้านครหลวงและภูมิภาค
 • งานปักเสาพาดสายทั้งแรงดันสูง แรงดันปานกลาง และแรงดันต่ำ ทั้งระบบ 3.3kV, 6.6kV, 11kV, 13.3kV, 22kV, 33kVและ69kV ตามมาตรฐานการไฟฟ้าในท้องที่
 • งาน Underground ทั้งแรงดันสูง แรงดันปานกลาง และแรงดันต่ำ .ในระบบ 0.4kV, 3.3kV, 6.6kV, 11kV, 13.3kV, 22kV, 33kVและ69kV ตามมาตรฐานการไฟฟ้าในท้องที่
 • งานไฟฟ้าส่องสว่างกำลังสูง สำหรับลานจอดรถและเกาะกลางถนน (Himast Lighting Pole and Street Lighting)
 • งานไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเย็น โกดังสินค้า หอประชุม
 • งานระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightening Protection and Arrester)
 • ระบบกล้องวงจรปิด ทั้งชนิดอนาล็อกและไอพี ผ่านระบบไฟเบอร์ออพติก
 • ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) และระบบไฟฉุกเฉินส่วนกลาง(Central Power Unit)
 • Design and installation of Electrical system. Both Medium voltage and Low voltage rating system.
 • Power Transformer supplied and   installation.
 • Cable route line installation and laying for machinery and  lighting system
 • Fabrication and equipment supplied for MDB, MCC, Capacitor bank  and Switch gear cubicle.
 • Lightening protection and grounding system.
 • Fire alarm system and CCTV work.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close