Feed mill consulting and solution

“เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ด้วยกลุ่มบุคลากรที่ผ่านทั้งด้านงานวางแผนผังกระบวนการผลิตงานผลิตเครื่องจักรกลและงานติดตั้งเครื่องจักร ( Feedmill design and construction) งานควบคุมกระบวนการผลิตรวมทั้งการวางแผนเพื่อดำเนินการให้ผ่านมาตรฐาน GMP:HACCP (Production flowchart design and operation control) โดยทีมงานของเราเพียบพร้อมทั้งความรู้และประสบการณ์ ทั้งด้านวิศวกรรมและการจัดการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์มาอย่างยาวนาน ( Feedmill and pet food consulting”

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close